?
?
?
§°§á§ú§?§?§?§ú§? §-§?§à§?§ú§?§?§ü§à§?§à §T§?§?§ú§è§ú§?§?§ü§à§?§à §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§?
???????§-§?§à§?§ú§?§?§ü§ú§? §T§?§?§ú§è§ú§?§?§ü§ú§? §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§? (§-§?§μ), §à§?§?§à§ó§?§?§?§í§? §ó 1946, §?§?§?§à§?§ú§?§?§? §ó §?§à§a§à§?§? Jinzhou , §ó §á§?§?§ú §é§?§?§?§? §ü §ó§à§?§?§à§ü§? §à§? §±§?§ü§ú§?§? §ó §á§a§à§ó§ú§?§è§ú§ú §-§?§à§?§ú§?. §?§? §á§à§?§Y§?§?§?§ú§? 60 §Y§?§? §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§? §ò§í§?§?§a§à §a§?§ù§ó§ú§ó§?§Y§?§? §ú §?§?§á§?§a§? §?§ó§Y§?§?§?§?§? §à§?§?§ú§T §ú§ù §ó§í§?§?§e§?§ú§?§?§? §T§?§?§ú§è§ú§?§?§ü§ú§? §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§à§ó §ó §á§a§à§ó§ú§?§è§ú§ú.
????§′§?§a§a§ú§?§à§a§ú§? §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§? - §ò§à§Y§?§? 975.000 §ü§ó§?§?§a§?§?§?§í§? §T§?§?§a§à§ó, §ú§ù §ü§à§?§à§a§í§? 279.000 §ü§ó§?§?§a§?§?§?§í§? §T§?§?§a§à§ó §ù§?§?§ú§T§?§e§? §?§é§?§ò§?§í§? §ù§?§?§?§ú§?
365体育投注地址 §ú §a§?§ù§ú§?§?§?§è§ú§ú. §ˉ§? §?§?§a§a§ú§?§à§a§ú§ú §?§?§ü§?§? §?§?§?§à§?§?§?§?§? §?§à§a§à§ê§à §à§ò§à§a§?§?§à§ó§?§?§?§í§? §?§á§à§a§?§ú§ó§?§í§? §?§à§à§a§?§?§?§?§ú§? §ú §ò§ú§ò§Y§ú§à§?§?§ü§?. B §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§? §?§?§?§?§?§?§ó§?§e§? §ê§?§?§?§? §?§à§a§T §à§ò§a§?§ù§à§ó§?§?§ú§?: §ó§?§?§à§ò§?§?§? §ó§í§?§ê§?§? §à§ò§a§?§ù§à§ó§?§?§ú§?, §é§?§?§?§?§í§? §ü§à§Y§Y§?§?§? §á§a§ú §?§à§?§?§?§?§a§?§?§ó§?§?§?§à§T §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§?, §à§ò§a§?§ù§à§ó§?§?§ú§? §?§Y§? §ó§ù§a§à§?§Y§í§?, §?§ú§?§?§?§?§è§ú§à§?§?§à§? §à§ò§?§é§?§?§ú§? §é§?§a§?§ù §a§?§?§?§a§?§?§?, §à§ò§?§é§?§?§ú§? §?§Y§? §á§à§ó§í§ê§?§?§ú§? §ü§ó§?§Y§ú§?§ú§ü§?§è§ú§ú§ú §ú §à§ò§?§é§?§?§ú§? §?§Y§? §ú§?§à§?§?§a§?§?§?§í§? §?§?§?§?§?§?§?§à§ó. §£ §?§?§ê§?§T §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§? §?§?§?§?§?§?§?§í §T§à§?§?§? §á§à§Y§?§é§ú§?§? §?§ú§á§Y§à§T §ò§?§ü§?§Y§?§ó§aa, §ü§?§?§?§ú§?§?§?§? §?§?§?§ü §ú §?§à§ü§?§à§aa §?§?§?§ü. §ˉ§?§ê §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§? §?§à§?§?§à§ú§? §ú§ù 12 §?§?§á§?§a§?§?§T§?§?§?§à§ó, 10 §?§?§?§é§?§à-§ú§?§?§Y§?§?§à§ó§?§?§?§Y§?§?§ü§ú§? §è§?§?§?§a§à§ó, 122 §ò§?§ù §?§Y§? §á§a§?§á§à§?§?§ó§?§?§ú§? §ú §á§a§?§ü§?§ú§ü§ú §ú §á§a§?§?§à§?§?§?§ó§Y§?§?§? §ó§à§ù§T§à§?§?§à§?§?§? §á§a§à§?§à§?§ú§?§? §á§a§?§ü§?§ú§ü§? §ó 7 §ò§à§Y§?§?§ú§é§?§í§? §?§é§a§?§?§?§?§?§ú§?§?. §μ§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§? §á§a§?§?§Y§?§?§?§?§? §à§ò§?§é§?§?§ú§? §á§à 23 §?§á§?§è§ú§?§Y§?§?§à§?§?§?§T §?§Y§? §ò§?§ü§?§Y§?§ó§a§à§ó, 34 §á§a§à§?§a§?§T§T§?§T §?§Y§? §?§?§á§ú§a§?§?§?§à§ó §ú §à§?§?§à§? §?§à§ü§?§à§a§?§ü§à§? §á§a§à§?§a§?§T§T§?. §£ §?§?§?§?§à§?§?§?§? §ó§a§?§T§? §ó §?§?§ò§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§? §à§ò§?§é§?§?§?§?§? §à§ü§à§Y§à 800 §?§?§á§ú§a§?§?§?§à§ó §ú 7000 §?§?§?§?§?§?§?§à§ó §ò§?§ü§?§Y§?§ó§a§ú§?§?§?. §£ §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§? §á§a§?§á§à§?§?§e§? 219 §á§a§à§?§?§?§?§à§a§à§ó §ú §?§Y§?§ó§?§í§? §ó§a§?§é§?§?, 532 §?§?§ì§e§?§ü§? - §á§a§à§?§?§?§?§à§a§? , 45 §?§à§ü§?§à§a§à§ó §?§?§?§ü §ú 256 §?§?§á§ú§a§?§?§?§à§ó. 120 §á§a§?§á§à§?§?§ó§?§?§?§Y§?§? §á§à§Y§?§é§ú§Y§ú §?§ú§á§Y§à§T§í §ù§? §?§a§?§?§ú§è§?§?, §? §?§?§ü§?§? §à§ò§?§é§?§Y§ú§?§? §á§à §à§ò§T§?§?§?§í§T §á§a§à§?§a§?§T§T§?§T.
??????§£ §?§?§?§?§à§?§ê§?e §ó§a§?§T§? §ó §?§?§ê§?§T §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§? §?§éa§?§?§? 13.806 §?§?§?§?§?§?§?§à§ó, §ó §?§à§T §é§ú§?§Y§? 190 §ú§?§à§?§?§a§?§?§?§í§? §?§?§?§?§?§?§?§à§ó, §ü§à§?§à§a§í§? §?§éa§?§?§? §ó §ò§?§ü§?§Y§?§ó§a§ú§?§?§?. §£ 1997 §?§à§?§? §ò§í§Y§? §?§à§ù§?§?§?§? §á§a§à§?§a§?§T§T§? §?§Y§? §ú§?§à§?§?§a§?§?§?§í§? §?§?§?§?§?§?§?§à§ó, §ü§à§?§à§a§?§? §ò§í§?§?§a§à §?§à§ó§?§a§ê§?§?§?§?§ó§à§ó§?§Y§?§?§? §ú §ó §?§?§é§?§Y§? 2004 §?§à§?§? §ò§í§Y §?§à§ù§?§?§? §?§à§Y§Y§?§?§? §?§?§?§?§?§?§?§a§à§?§?§í§? §?§?§Y§?§?§?§a§?§í§? §°§ò§T§?§?§à§ó. §£ §?§à§Y§Y§?§?§?§? §?§?§? §à§ò§?§é§?§Y§ú§?§? §?§?§?§?§?§?§?§í §ú§ù §à§?§?§à§? §?§à§a§?§ú, §a§?§?§ú§ú, §ˉ§?§á§?§Y§? §ú §à§?§?§à§? §?§?§a§ú§ü§ú. §£ 2007 §?§à§?§? `§?§à§Y§Y§?§?§? §?§?§?§?§?§?§?§a§à§?§?§í§? §?§?§Y§?§?§?§a§?§í§? §°§ò§T§?§?§à§ó` §ú§ù§T§?§?§ú§Y §?§ó§à§? §ú§T§? §?§? `§?§à§Y§Y§?§?§? §?§?§?§?§?§?§?§a§à§?§?§à§?§à §°§ò§a§?§ù§à§ó§?§?§ú§?`, §ü§à§?§à§a§í§? §ó§ü§Y§e§é§?§?§? §ó §?§?§ò§? §?§?§T§ú§?§ú§?§?§a§?§è§ú§e, §°§ò§a§?§ù§à§ó§?§?§?§Y§?§?§í§? §è§?§?§?§a §ú §?§?§?§?§a §á§a§?§á§à§?§?§ó§?§?§ú§? §ü§ú§?§?§?§?§ü§à§?§à §?§ù§í§ü§? §ó §ü§?§é§?§?§?§ó§? §ó§?§à§a§à§?§à §?§ù§í§ü§?. §ˉ§?§ê §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§? §?§?§ü§?§? §á§a§ú§?§ú§T§?§?§? §?§é§?§?§?§ú§? §ó §T§?§?§?§?§?§?§a§à§?§?§í§? §?§ü§?§?§?§T§ú§é§?§?§ü§ú§? §à§ò§T§?§?§?§? §? §?§?§ü§ú§T§ú §ú§?§à§?§?§a§?§?§?§í§T§ú §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§?§T§ú §ü§?§ü University of Glasgow §ú §é§?§?§?§à §á§a§ú§?§Y§?§ê§?§?§? §ú§?§à§?§?§a§?§?§?§í§? §?§é§?§?§í§? §ú §?§á§?§è§ú§?§Y§ú§?§?§à§ó §ó §ü§?§é§?§?§?§ó§? §á§a§?§á§à§?§?§ó§?§?§?§Y§?§?. §°§ü§à§Y§à 100 §á§a§?§á§à§?§?§ó§?§?§?§Y§?§? §?§?§ú§ó§?§a§?§ú§?§?§?§? §?§?§? §á§à§ò§í§ó§?§Y§ú §ó 20 §a§?§ù§?§í§? §?§?§a§?§?ax §?§Y§? §à§ò§?§é§?§?§ú§? §ú §?§?§?§é§?§à-§ú§?§?§Y§?§?§à§ó§?§?§?§Y§?§?§ü§ú§? §a§?§ò§à§?.
NO.40,Section 3 Songpo Rd.Linghe Dist.Jinzhou City Liaoning 121001 P.R.China